http://scoli.didactic.ro/scoala_de_arte_si_meserii_jirl_u_comuna_jirl_u

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLAUScoala Gimnazială Jirlau, județul BrailaPrezentareComuna Jirlău este situată în vestul judeţul Brăila şi este atestată documentar la 24 martie 1672 ( Arhivele Statului) când „ Baltă Albă vinde partea lui de moşie ( Jirlău şi Pleşcoi) stolnicului Mihalcea şi spătarului Dragoc". Numele actual al comunei s-ar datora jirloaielor de apă ce s-ar fi scurs fie din ploi şi zăpezi, fie datorate inundaţiilor Râului Buzău .Şcoala de Arte şi Meserii Jirlău datează încă din anul 1840 când funcţiona într-o chilioară, în casa unui ţăran, în locul numit ”Gheţărie”. Acolo numai băieţii frecventau şcoala.Primul învăţător al satului a fost Mihai Albuleţ, plătit de ţărani pentru grija şi ocrotirea copiilor. Numele său nu a fost dat uitării, până în 1864 când misiunea sa apostolică a fost preluată de învăţătorul Petrache Anghelescu, care a mutat şcoala în centrul satului pe actuala aşezare a localului, de lângă primărie. Clădirea avea pereţi de nuiele, două săli de clasă, o cancelarie şi o magazie. Acestea constituiau baza materială a şcolii pe vremea când în România era ministru, Titu Maiorescu. În anul 1912 se construieşte o nouă clădire cu trei săli de clasă şi o cancelarie din cărămidă şi fundaţii de beton.Conform legii lui Spiru Haret între anii 1908-1916 elevii, băieţi şi fete, învăţau 5 clase. Primul document scris, existent în arhiva şcolii datează din 1920-1921 şi conţine situaţia şcolară a elevilor la învăţătură. Prima menţiune scrisă se află la arhivele statului, Brăila în Dicţionarul Lehovari din care reese înfiinţarea şcolii Jirlău în anul 1874, restul arhivei fiind incendiată în împrejurări şi din motive necunoscute. Între anii 1964-1974 se începe, apoi se extinde construcţia a doua localuri de şcoală şi a grădiniţei, existente şi astăzi.luni, 28 noiembrie 2016

Anunț - Concurs îngrijitor


A N U N Ţ

            Şcoala Gimnazială Jirlău organizează concurs în vederea încadrării , în condiţiile Legii nr. 53/2003–Codul Muncii, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit dinfonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014,
                       a unui post de personal contractual îngrijitor,  pe perioadă nedeterminată.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
Condiţii generale:
-          să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-          să cunoască limba română, scris şi vorbit;
-          să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-          să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-          să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau deunităţile sanitare abilitate;
-          să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori  contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte decorupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
-          să fie absolvenţi ai învățământului general.


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, dosarul de concurs, care va conține următoarele elemente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului Şcolii Gimnaziale Jirlău;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,eliberate de angajator conform prevederilor legale în vigoare;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează[1];
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate[2];
g) curriculum vitae;
h) copii ale documentelor de stare civilă: certificat de naştere candidat, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi al fiecărui copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
i) 2 fotografii color 9/12 cm.
j) opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a)selecția dosarelor de concurs;
b proba practică;
c)interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admis la proba precedentă.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Şcolii Gimnaziale Jirlău,Judeţ Brăila,  și pe site-ul instituției.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie .
Comunicarea rezultatelor la constestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituției, imediat după
soluţionarea contestaţiilor.
Calendarul de desfășurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului în Monitorul Oficial al României,                                          
                                                        Partea a III-a, 29.11.2016-15.12.2016.
             1.selecţia dosarelor de concurs  - 19.12.2016
--afișarea rezultatelor 19.12.2016
-depunerea eventualelor contestații: 20.12.2016
-soluționarea contestațiilor: 21.12.2016
-afișarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor de concurs (după soluționarea contestațiilor): 21.12.2016

2.proba practică: 23.12.2016, începând cu ora 13.00
-afișarea rezultatelor 23.12.2016
-depunerea eventualelor contestații: 23.12.2016
-soluționarea contestațiilor: 23.12.2016
-afișarea rezultatelor finale la proba practică (după soluționarea contestațiilor): 23.12.2016

3.interviul: 27.12.2016, începând cu ora 13.00
-afișarea rezultatelor: 27.12.2016
-depunerea eventualelor contestații: 27.12.2016
-soluționarea contestațiilor: 27.12.2016
-afișarea rezultatelor finale la interviu (după soluționarea contestațiilor): 27.12.2016
Afișarea rezultatelor finale la concurs: 27.12.2016

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0239667007, în zilele lucrătoare sau la sediul Şcolii Gimnaziale Jirlău.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de îngrijitor.

                      I.       TEMATICA:
1.       Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar .
2.       Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
3.       Obligațiile salariatului/utilizatorului privind apărarea împotriva incendiilor;
4.       Contractul individual de muncă, fişa postului;
.

                    II.       BIBLIOGRAFIE:
;
1.       Ordin privind aprobarea ROFUIP nr. 5115/2014
2.       Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă cu toate modificările și completările ulterioare;
3.       Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu toate modificările și completările ulterioare;
4.       Legea nr.53 din 24.01.2003 ’’Codul Muncii’’republicat;                                                                                                
[1]În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
[2]Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu